Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

  • Παροχή συνεχούς φορολογικής υποστήριξης και συμβουλών
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς νόμους, καταγραφή των πορισμάτων και των πιθανών κινδύνων και παροχή προτάσεων διακανονισμού
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι (προσομοίωση)
  • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές
  • Υποστήριξη των φορολογικών ζητημάτων στη διαδικασία εγκατάστασης εγχώριων και ξένων οντοτήτων
  • Συγχωνεύσεις - Εξαγορές - Εκποιήσεις - Αποτίμηση
  • Τιμολόγηση μεταφοράς
  • Παρακολούθηση των συνεχιζόμενων νομοθετικών αλλαγών σε φορολογικά θέματα