Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

  • Λογιστική εκκίνησης
  • Παρακολούθηση και εποπτεία των τμημάτων λογιστικής και μισθοδοσίας
  • Αναδιάρθρωση των τμημάτων λογιστικής και μισθοδοσίας. εισαγωγή νέων δομών (διαδικασίες, έλεγχοι και συστήματα πληροφορικής)
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τους τοπικούς εμπορικούς και φορολογικούς νόμους
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία
  • Προσαρμογή του Ελληνικού Λογαριασμού στις ανάγκες της εταιρείας
  • Μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Δ.Π.Χ.Α.
  • Προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
  • Σεμινάρια σχετικά με θέματα λογιστικής, φορολογίας και μισθοδοσίας ειδικά διαμορφωμένα για προσωπικό που στελεχώνει το λογιστήριο.