Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι είναι τα λογιστικά πρότυπα;

Τι είναι τα λογιστικά πρότυπα;

Τα λογιστικά πρότυπα είναι ένα σύνολο κανόνων, οδηγιών και αρχών που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί όταν πραγματοποιούν τη λογιστική καταγραφή των οικονομικών τους συναλλαγών και την παρουσίαση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Τα λογιστικά πρότυπα διασφαλίζουν τη συνέπεια, τη συνοχή και τη διαφάνεια της λογιστικής καταγραφής και της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες και από διάφορους οργανισμούς. Το πιο διαδεδομένο λογιστικό πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (International Financial Reporting Standards - IFRS), το οποίο αναπτύχθηκε από το Διεθνές Λογιστικό Συμβούλιο (International Accounting Standards Board - IASB). Τα ΙFRS χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) είναι υποχρεωτικά για τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν ετήσια καθαρά έσοδα άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα έχει επεκταθεί και σε άλλους οργανισμούς όπως οι τράπεζες και οι δημόσιες εταιρείες.

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ελλάδα έχει συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας και της συνέπειας στη λογιστική καταγραφή και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της αγοράς στις ελληνικές εταιρείες.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι τα λογιστικά πρότυπα παίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της οικονομικής αναφοράς των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλά και στη διεθνή συνοχή και συνεργασία στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής αναφοράς.