Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι είναι οι μετοχές;

Τι είναι οι μετοχές;

Οι μετοχές, είναι μονάδες ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία. Όταν κάποιος έχει μετοχές σε μια εταιρεία, ουσιαστικά είναι μέτοχος ή ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας.

Οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν σε ένα χρηματιστήριο και η τιμή μιας μετοχής καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση της. Η αξία μιας μετοχής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η απόδοση της εταιρείας, η κατάσταση της οικονομίας και το επενδυτικό κλίμα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετοχών, όπως είναι οι κοινές και προνομιούχες μετοχές. Οι κοινές μετοχές αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία σε μια εταιρεία και δίνουν δικαίωμα στον κάτοχο τους στο μερίδιο των κερδών της εταιρείας, καθώς και δικαιώματα ψήφου στις συνελεύσεις των μετόχων. Οι προνομιούχες μετοχές γενικά δεν έχουν δικαιώματα ψήφου, αλλά μπορεί να δίνουν στον κάτοχό τους δικαίωμα στο σταθερό μέρισμα και προτεραιότητα σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας και ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων.

Η κατοχή μετοχών σε μια εταιρεία μπορεί να είναι ένας τρόπος επένδυσης στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αξία των μετοχών μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις και ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων. Όπως και σε κάθε επένδυση, πριν γίνει η αγορά των μετοχών, είναι σημαντικό να εξεταστούν προσεκτικά οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη.