Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Πώς υπολογίζω την άδειά μου;

Πώς υπολογίζω την άδειά μου;

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ορισμένο ποσό άδειας μετ' αποδοχών, το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση εργασίας τους και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Το ποσό της άδειας που δικαιούται ένας εργαζόμενος βασίζεται συνήθως στην προϋπηρεσία του στον εργοδότη του.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την χορήγηση της άδειας λαμβάνεται υπόψη ως βάση, το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο προσλήφθηκε ο εργαζόμενος και ο οποίος δικαιούται αναλογικά κανονική άδεια από την πρώτη ημέρα απασχόλησής του.

– Για τον πρώτο ημερολογιακό έτος, η αναλογία δικαιούμενων ημερών άδειας είναι 1,666 ημέρες ανά μηνα εργασίας, για το πενθήμερο και 2 ημέρες ανα μήνα εργασίας για τους απασχολούμενους εξαήμερο την εβδομάδα.

– Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος και μέχρι την συμπλήρωση 12 μηνών εργασιακής σχέσης από την πρόσληψη, η αναλογία είναι 1,66667 ημέρες και 1,75 ημέρες ανά μήνα εργασίας από τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για τους απασχολούμενους με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ή αντίστοιχα 2 ημέρες και 2,08 ημέρες ανά μήνα, για τους απασχολούμενους επί εξαήμερο την εβδομάδα.

– Για το τρίτο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος έστω και μία ημέρα να εργαστεί, είναι δικαιούχος ολόκληρης της άδειας και του επιδόματος άδειας. Η διάρκεια της άδειας μπορεί να φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου. Βεβαία μέχρι την συμπλήρωση 24μηνης απασχόλησης από την πρόσληψη, εντός του τρίτου ημερολογιακού έτους, ο συντελεστής δικαιούμενων ημερών άδειας είναι 1,75 και 1,83 μέχρι τέλος του έτους. (2,08 και 2,16667 για το εξαήμερο αντίστοιχα)

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορεί επίσης να δικαιούνται επιπλέον ημέρες άδειας για ορισμένους λόγους, όπως γάμος, γέννηση παιδιού ή πένθος. Για να υπολογίσετε το συγκεκριμένο δικαίωμά σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη σύμβαση εργασίας σας και τυχόν σχετικές συλλογικές συμβάσεις ή νόμους που ισχύουν για την περίπτωσή σας.

Οι εργοδότες υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν στους εργαζομένους τους το πλήρες ποσό της άδειας μετ' αποδοχών που δικαιούνται. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις και νομικές συνέπειες για τον εργοδότη.